Elac 250 4pi


 
Elac250_01.jpg


 
Elac250_02.jpg


 
Elac250_03.jpg


 
Elac250_04.jpg


 
Elac250_05.jpg


 
Elac250_06.jpg